Algemene Voorwaarden

De dienstverlener

Ellen Rooms (Webcoffee)
Fazantenlaan 37
8210 Zedelgem
hallo@webcoffee.be

Ondernemingsnummer: BE 0669.633.164

Vermelde prijzen

Alle vermelden prijzen zijn vrij van BTW, aangezien de dienstverlener geniet van de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Offertes

De offerte is geldig tot de vervaldag vermeld op de bezorgde offerte of (indien ontbrekend) tot en met 14 dagen na verzending van de offerte.

Diensten

De prijs vermeld voor de diensten in de offerte blijft geldig tot en met de vervaldag (zie ‘Offertes’). Alle diensten verleend door de dienstverlener en gevraagd door de klant binnen het kader van hetzelfde project die niet opgenomen zijn in de initiële analyse/offerte bij akkoord worden zonder expliciete toestemming a rato €50 per uur in rekening gebracht van de klant.

Nalatigheid tot het betalen van de facturen

De factuur moet ten laatste betaald zijn (opdrachtdatum bij de bank) op de vervaldag vermeld op de factuur. Indien de vervaldag ontbreekt, dient de factuur ten laatste 30 dagen na de factuurdatum voldaan zijn. Bij achterstallige rekeningen wordt de wettelijk verschuldigde rente in rekening gebracht.

Onbetaalde of laattijdige betaalde facturen kunnen aanzet zijn tot het opzeggen van de overeenkomst tussen beide partijen, zonder schadevergoeding naar de klant.

De kosten voor het incassobureau of gerechtelijke kosten worden vermeerderd met € 100 administratiekosten en het openstaande bedrag van de factuur. Deze totaalsom wordt op de klant verhaald.

Aansprakelijkheid

De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de dienstverlener uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

Klachten

Klachten dienen binnen de 7 dagen gemeld te worden via aangetekend schrijven of via e-mail. In het geval van e-mail dient u bevestiging van ontvangst te ontvangen van de dienstverlener. Is dit niet het geval (door spam, technische problemen, …) wordt de termijn (gerekend vanaf de eerste verzonden mail) verlengd met 7 dagen om alsnog het aangetekend schrijven in orde te brengen. De datum van verzending wordt in beide gevallen gebruikt om de termijn te bepalen. Het nalaten van de klacht binnen deze termijn in te dienen, verzaakt het recht tot verdere klachten van de klant.

Betwistingen

Alle betwistingen dienen te gebeuren bij het Vredegerecht of de Rechtbank van Koophandel van het gebied waar de onderneming van de dienstverlener gevestigd is.

Algemene voorwaarden

De laatste versie van deze Algemene voorwaarden kan altijd hier geraadpleegd worden.

Het is ook deze versie die ten allen tijde geldig is.